ABG Computers Postorder

Menu | Contact | Bestel Informatie | Inkoop | Orderstatus | English
Prijzen
Alles | Updates | Afdrukken
 

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van ABG Groenekan BV, hierna te noemen gebruiker.

1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien gebruiker deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

1.3 Indien aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, wijst gebruiker de algemene voorwaarden die haar wederpartij gebruikt uitdrukkelijk van de hand, voor zover deze met de onderhavige in strijd zijn.

1.4 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

1.5 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door gebruiker verstrekte gegevens binden haar niet.

1.6 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Gebruiker heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.

1.7 De omvang van de verplichtingen van gebruiker worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door gebruiker/gebruiker zal wederpartij de opdracht schriftelijk bevestigen.De overeenkomst is voor gebruiker eerst bindend, indien wederpartij de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan gebruiker heeft geretourneerd.

1.8 Gebruiker wordt terzake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht zijn gerechtigd.

ARTIKEL 2: PRIJZEN

2.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn af magazijn, exclusief BTW in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen, vracht en assurantie, etc.

2.2 Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor gebruiker de goederen en/of diensten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft gebruiker het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen danwel de order te annuleren, terwijl gebruiker niet aansprakelijk is voor schade die direct danwel indirect uit deze wijziging danwel annulering ontstaat en zal ontstaan.

ARTIKEL 3: LEVERING

3.1 Levering vindt plaats af fabriek. Alle door gebruiker geleverde goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de opdracht-gever. Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van de wederpartij.

3.2 De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen kan gebruiker in overleg treden met de wederpartij. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen danwel enige voor de wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.

3.3 De goederen worden geacht door gebruiker te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard:

A. bij levering af het magazijn, danwel indien is overeengekomen dat levering zal geschieden af fabriek, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

B. bij franco levering, zodra de goederen bij de wederpartij zijn aangevoerd en gelost.

3.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

3.5 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is gebruiker bevoegd dit deel te leveren, danwel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. Bij levering van opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij levering van successieve gedeelten ener bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding met inachtneming van het gestelde in artikel 5.2 van het geleverde door de wederpartij niet meer kan worden teruggekomen.

ARTIKEL 4: VERVOER

4.1 Alle door wederpartij bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, voor risico van de wederpartij door gebruiker afgeleverd op, danwel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten worden geacht voor risico van de wederpartij te zijn verleend.

4.2 Het transport van de goederen zal op een door gebruiker te bepalen wijze geschieden.

4.3 Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de wederpartij komen.

4.4 Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van gebruiker niet kan doorgaan, is gebruiker gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, zulks onverminderd het recht van gebruiker betaling van de koopprijs te vorderen.

4.5 Het risico van beschadigingen en/of tenietgaan van de lading vanaf de fabriek of het magazijn van gebruiker is voor rekening van de wederpartij zelfs in het geval dat de vervoersdocumenten anders vermelden en onverschillig of de wederpartij zich bij levering al dan niet wil laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 5: RECLAMES

5.1 De wederpartij wordt geacht de door gebruiker geleverde goederen/diensten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.

5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen tien dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van gebruiker, bij gebreke waarvan elk recht van de wederpartij terzake is vervallen.

5.3 In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal gebruiker in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen/opnieuw te leveren danwel alsnog conform de opdracht uit te voeren.

5.4 Verwerkte en/of wederverkochte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht toekomt.

5.5 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de wederpartij onverlet.

ARTIKEL 6: OVERMACHT

6.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieŽn, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke gebruiker redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen.

6.2 Indien gebruiker ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk op te schorten danwel, indien een dergelijke opschorting vijf maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door gebruiker zal de wederpartij een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

ARTIKEL 7: BETALING

7.1 Indien het krachtens iedere factuur door gebruiker van wederpartij te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 30 dagen na factuurdatum door of namens wederpartij aan gebruiker is voldaan, is de wederpartij over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door gebruiker aan de wederpartij is vereist.

7.2 Compensatie van een eventueel door de wederpartij

gepretendeerde vordering op gebruiker is geheel uitgesloten.

7.3 In geval wederpartij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schulden-regeling met zijn crediteuren treft, sursťance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van gebruiker op de wederpartij terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft gebruiker dan het recht om de overeenkomst voorzover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.4 De wederpartij wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

ARTIKEL 8: INCASSOKOSTEN

Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door gebruiker geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de met de wederpartij afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van diensten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet - tijdig of niet - geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, te laste van de wederpartij, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke ingeval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht, een en ander met een minimum ad. É 300,-- per keer. De in de boeken van gebruiker voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De geleverde goederen blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De wederpartij verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.

9.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel blijft het auteursrecht op alle door gebruiker aan de wederpartij geleverde software berusten bij gebruiker.

9.3 Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de wederpartij aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

9.4 Zolang de goederen eigendom blijven van gebruiker, mag de wederpartij ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting verbeurd de wederpartij, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad É 50.000,--, is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van gebruiker.

9.5 In geval de wederpartij de gebruiker in eigendom behorende goederen, zal hebben be- of verwerkt, dan strekt het eigendomsrecht van gebruiker zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat de wederpartij aan alle op hem rustende verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan. Indien de wederpartij de goederen zonder toestemming van gebruiker heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, aan gebruiker over te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.4 dezes.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Behoudens de verplichting van gebruiker om in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan vůůr het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, danwel restitutie van de koopprijs, is gebruiker nimmer uit welke hoofde dan ook voor enige, door de wederpartij of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.

10.2 De aansprakelijkheid jegens de wederpartij vervalt in elk geval, indien wederpartij gebruiker niet binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.

10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen, door derden aan gebruiker beschikbaar gesteld en door gebruiker verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet.

10.4 De eventuele aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de wederpartij is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende goederen.

ARTIKEL 11: GARANTIEBEPALINGEN

Op aanvraag is door gebruiker een lijst af te geven, waarin de diverse garantietermijnen voor de verschillende goederen/produkten staan vermeld. Bedoelde garantie wordt op slechts de materialen gegeven; waarbij normaal gebruik uitgangspunt is. Desgevraagd wordt door gebruiker een garantiebewijs afgegeven, hetgeen als zodanig het enig geldige bewijs voor garantie is.

 

ARTIKEL 12: ALGEMEEN

12.1 Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

12.2 Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriŽle of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door gebruiker moet worden erkend of door een Nederlandse Rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig door gebruiker geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van derde als zoŽven bedoeld zal gebruiker ter zijner keuze na overleg met de wederpartij het betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake verwerven, danwel het betrokken goed terug nemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Wederpartij verliest evenwel het recht op de zoŽven aangeduide prestaties, indien hij gebruiker niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht dat gebruiker in staat is geweest haar rechten terzake naar behoren te verdedigen.

ARTIKEL 13: ONTBINDING

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,

voorlopig sursťance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

ARTIKEL 14: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

ARTIKEL 15: MEDEWERKING DOOR WEDERPARTIJ

1. Vanwege de noodzaak dat wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal wederpartij gebruiker steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

2. Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur programmatuur en van de door gebruiker te

verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethode en voor het beveiligen van gegevens.

3. Indien is overeengekomen dat wederpartij apparatuur materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van gebruiker staan of indien wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgen de gebruikelijke tarieven van gebruiker in rekening worden gebracht.

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien gebruiker maatwerkprogrammatuur speciaal voor wederpartij ontwikkelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma's vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

ARTIKEL 16: ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

1. Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Gebruiker zal die programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door opdracht-gever te verstrekken gegevens voor de juistheid en volledigheid waarvan wederpartij instaat.

2. Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden kan gebruiker de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat wederpartij die resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3. Wederpartij kan zonder beperking gebruik maken van de door gebruiker opgeleverde programmatuur, indien de facturen voldaan zijn.

ARTIKEL 17: WIJZIGINGEN EN MEERWERK

1. Gebruiker zal wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beÔnvloed.

2. Indien voor de programmatuurontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal gebruiker wederpartij tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

ARTIKEL 18: OPLEVERING EN ACCEPTATIE

1. Gebruiker zal de te ontwikkelen programmatuur aan wederpartij conform specificatie gebruiksklaar opleveren.

2. Indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft wederpartij het recht de programmatuur gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door wederpartij samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vůůr gebruiksklare oplevering aan gebruiker ter beschikking zullen worden gesteld.

3. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal wederpartij gebruiker hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren in welk geval de testperiode van 14-dagen onderbroken wordt totdat gebruiker de gebreken heeft hersteld.

4. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal wederpartij gebruiker onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd

acceptatieverslag over de gebreken informeren. Gebruiker zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld.

5. De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de programmatuur geacht te zijn

aanvaard na acceptatie door wederpartij, of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien wederpartij gebruiker niet schriftelijk over de gebreken heeft geÔnformeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 4 of na het herstel van de gemelde gebreken.

ARTIKEL 19: GARANTIE

Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding zal gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Gebruiker garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van wederpartij of van andere niet aan gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing wanneer de programmatuur door anderen dan gebruiker is gewijzigd.

ARTIKEL 20: AUTEURSRECHTGARANTIE

Gebruiker zal wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewaring van de door gebruiker ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Gebruiker zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits wederpartij gebruiker onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan gebruiker overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan gebruiker de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als gebruiker juist acht.

GEBRUIKSRECHT STANDAARDPAKKET

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien gebruiker wederpartij het recht tot het gebruik van algemeen beschikbare en niet speciaal voor een wederpartij ontwikkelde programmatuur (standaardpakket) verleent, ook indien het standaardpakket ten behoeve van wederpartij is gewijzigd of uitgebreid. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma's vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

ARTIKEL 21: GEBRUIKSRECHT

1. Gebruiker verleent wederpartij slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van het standaardpakket.

2. Het standaardpakket kan door wederpartij uitsluitend worden gebruikt op ťťn verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.

3. Tenzij gebruiker afwijkende bepalingen stelt, is het wederpartij voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal twee kopieŽn te maken van het standaardpakket. Deze kopieŽn zullen door wederpartij niet worden gebruikt maar alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materialen worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.

4. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van gebruiker niet aan derden overdraagbaar. Het is wederpartij niet toegestaan het standaardpakket te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. Wederpartij zal het standaardpakket niet wijzigen aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan wederpartij niet ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 22: EIGENDOM EN BESCHERMING

1. Het eigendom van en alle rechten van industriŽle en intellectuele eigendom met betrekking tot het standaardpakket blijven bij gebruiker. Wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.

2. Ter bescherming van de rechten van gebruiker zal wederpartij er voor zorg dragen dat het standaardpakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt. Wederpartij is er mee bekend dat het standaardpakket vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van gebruiker bevat.

3. Het is gebruiker toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.

ARTIKEL 23: ONDERHOUD

1. Indien voor het standaardpakket een onderhoudsovereemkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen zal wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van gebruiker in de programmatuur geconstateerde gebreken aan gebruiker melden. Na ontvangst van de melding zal gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties van het standaardpakket (gebruikershandleiding) voldoet. Gebruiker garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden.

2. Gebruiker kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van wederpartij of van andere niet aan gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan gebruiker is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.

3. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal gebruiker bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het standaardpakket deze aan wederpartij ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is gebruiker niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan gebruiker een vergoeding vragen.

ARTIKEL 24: STANDAARDPAKKET VAN TOELEVERANCIER

Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing. Gebruiker zal wederpartij op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

ARTIKEL 25: GESCHILLEN

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het (statutaire) vestigingsgebied van wederpartij onverminderd het recht van hoger beroep.

ARTIKEL 26: TOEPASSELIJK RECHT

De verbintenissen tussen gebruiker en de wederpartij als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands Recht.

ARTIKEL 27: DEPONERING

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht en kunnen als algemene voorwaarden worden aangehaald.

Copyright (C) 2013 ABG Groenekan BV